عمده فروشى ، شامل همه فعالیت هاى مربوط به خرید کالاها یا خدمات (براى فروش مجدد یا به مصرف رساندن در شرکت) مى شود. کشاورزان و تولید کنندگان در این گروه قرار نمى گیرند ، زیرا کار یا وظیفه اصلى آن ها تولید است ، خرده فروشى ها مستثنا مى شوند.
عمده فروشى ها که آنها را «توزیع کننده» هم مى‌نامند چندین تفاوت با خرده‌فروشى ها دارند. نخست، عمده‌فروشى ها به ترویج، جو حاکم بر بازار و محل تأسیس سازمان اهمیت نمى‌دهند ، زیرا مشتریان آنها شرکت‌هاى دیگر (و نه مصرف کنندگان نهایى) هستند. دوم، حجم معادله عمده‌فروش ها بسیار بیش از حجم معامله خرده‌فروش ها است. در مقایسه با خرده‌فروش ها ، آنها در حوزه‌هاى بسیار گسترده‌تر معامله مى‌کنند. سوم، از دیدگاه اعمال مقررات و قوانین مالیاتى، دولت با آنها به شیوه‌اى متفاوت عمل مى‌کند (در مقایسه با خرده فروشى ها).